Ogólne Warunki Świadczenia Usług Informatycznych
przez firmę ALLWARE Jacek Wierzejski

Ostatnia modyfikacja: 2022-04-26

Niniejszy dokument określa warunki świadczenia usług informatycznych przez firmę: ALLWARE Jacek Wierzejski, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-785) przy ul. Surowieckiego 12, NIP: 5213216583, REGON: 320081545, zwaną dalej „WYKONAWCĄ” na rzecz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, zwanych dalej „ZAMAWIAJĄCYMI”. WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY zwani dalej „STRONAMI”.

§ 1
Oświadczenia wstępne i definicje

 1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy i ekonomiczny oraz autoryzacje niezbędne do świadczenia usług informatycznych.
 2. WYKONAWCA ma prawo zatrudniania na własny rachunek pracowników i podwykonawców, przy czym za działania tych osób ponosi odpowiedzialność, jak za własne.
 3. Wszelkie czynności zlecone WYKONAWCY będą dotyczyły sprzętu będącego w dyspozycji ZAMAWIAJĄCEGO, który został zainstalowany i jest używany zgodnie z instrukcjami i wskazówkami producentów i sprzedawców.
 4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających terminowe świadczenie usług. Przez odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne STRONY rozumieją w szczególności: terminowe udostępnianie pomieszczeń, w których mają być prowadzone prace w ramach obsługi serwisowej, jak również pozostawienie do dyspozycji WYKONAWCY wyznaczonych pracowników niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań.
 5. Zakres świadczonych usług informatycznych został określony na stronie www.allware.pl
 6. Poprzez „GODZINY ROBOCZE” rozumie się czas w trakcie gotowości serwisowej, o którym mowa w § 2 niniejszego dokumentu.

§ 2
Gotowość serwisowa

 1. WYKONAWCA będzie utrzymywał gotowość serwisową w godzinach od 08:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Zlecanie prac informatycznych

 1. Zlecenia prac informatycznych lub zgłoszenia awarii mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych pracowników ZAMAWIAJĄCEGO.
 2. Listę uprawnionych pracowników podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego / kodeksu spółek handlowych lub osoba upoważniona przez ZAMAWIAJĄCEGO do przekazywania listy uprawnionych pracowników.
 3. ZAMAWIAJĄCY przekazuje listę uprawnionych pracowników WYKONAWCY przed pierwszym zgłoszeniem prac informatycznych. Lista ta powinna zwierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu każdego pracownika uprawnionego do zlecania zgłoszeń na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO. Na podstawie tej listy ZAMAWIAJĄCY utworzy konta użytkowników w systemie zgłoszeń dostępnym pod adresem internetowym: helpdesk.allware.pl
 4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do niezwłocznego informowania WYKONAWCY o wszelkich zmianach osób upoważnionych do zlecania prac informatycznych lub zgłoszeń awarii.
 5. Zlecenia prac informatycznych lub zgłoszenia awarii powinny być zgłaszane za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem helpdesk.allware.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w przypadku braku możliwości wysłania wiadomości e-mail, telefonicznie pod numerem telefonu +48 226445550. Po przyjęciu zlecenia lub zgłoszenia awarii ZAMAWIAJĄCY otrzyma od WYKONAWCY numer zgłoszenia.
 6. WYKONAWCA zobowiązuje się zachować czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż podany w ofercie WYKONAWCY na stronie internetowej www.allware.pl i wybrany przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY gwarantuje dostęp do sprzętu, którego dotyczy zgłoszenie, od momentu zgłoszenia do czasu zakończenia prac przez WYKONAWCĘ, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu prowadzenia prac przez WYKONAWCĘ. Niespełnienie tego warunku może spowodować niedotrzymanie terminu naprawy z winy ZAMAWIAJĄCEGO.
 7. Po zakończeniu realizacji zlecenia lub usunięciu awarii WYKONAWCA powiadomi o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGEO za pośrednictwem opublikowania wpisu w systemie zgłoszeń lub telefonicznie.

§ 4
Wynagrodzenie za usługi

 1. Wynagrodzenie za usługi informatyczne wnoszone jest przez ZAMAWIAJĄCEGO z góry w ramach wybranego przez ZAMAWIAJĄCEGO pakietu godzin, których ceny zostały określone na stronie internetowej: www.allware.pl
 2. Usługi realizowane w formie pomocy zdalnej rozliczane są za pierwsze 15 minut, następnie w cyklach 1 minutowych za czas ponad pierwsze 15 minut.
 3. Usługi realizowane na miejscu u ZAMAWIAJĄCEGO rozliczne są za pierwszą pełną godzinę roboczą oraz następnie w cyklach 1 minutowych za czas ponad pierwszą godzinę roboczą.
 4. Każdorazowy dojazd do lokalizacji ZAMAWIAJĄCEGO będzie płatny według stawek określonych na stronie www.allware.pl. W przypadku dojazdu poza granice Warszawy koszt oraz możliwy termin dojazdu ustalany jest przez WYKONAWCĘ indywidualnie.
 5. Zakupiony pakiet godzin może zostać wykorzystany na usługi świadczone w ramach umowy w terminie określonym na stronie www.allware.pl od dnia wystawienia faktury VAT za dany pakiet godzin.
 6. W przypadku braku zakupu przez ZAMAWIAJĄCEGO pakietu godzin, rozliczenie prac następuje po ich zakończeniu według podstawowej stawki godzinowej określonej na stronie internetowej www.allware.pl i zasad rozliczenia czasu prac określonych w punktach poprzednich.
 7. Za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, prace mogą zostać wykonane poza godzinami gotowości serwisowej, o których mowa w § 2 niniejszego dokumentu. W takim przypadku czas realizacji prac zostanie powiększony o:
  • 50% - w przypadku prac wykonywanych w dni robocze w godzinach od 17:00 do 21:00,
  • 100% – przypadku prac wykonywanych w pozostałych terminach.
 8. WYKONAWCA nie gwarantuje swojej dostępności do realizacji usług w godzinach poza godzinami gotowości serwisowej określonymi w § 2 niniejszego dokumentu.

§ 5
Płatności

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 niniejszego dokumentu, będzie płatne w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
 2. Do wynagrodzenia opisanego w umowie doliczony będzie podatek od towarów i usług według stawek zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 3. Należności będą płatne przelewem bankowym na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na fakturze VAT. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpłynięcia środków na rachunek bankowy WYKONAWCY.
 4. W przypadku opóźnienia w płatności będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 5. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, WYKONAWCY przysługuje prawo do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usług informatycznych dla ZAMAWIAJĄCEGO bez ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec klienta.
 6. Zawieszenie świadczenia usług nie zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Wznowienie świadczenia usług następuje niezwłocznie po uregulowaniu wszystkich zaległych płatności przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 6
Zobowiązania stron

 1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji zleceń usług informatycznych. W szczególności zobowiązanie to dotyczy:
  • udzielania sobie wzajemnie wszelkich niezbędnych informacji i wymiany materiałów koniecznych do wykonania postanowień umowy,
  • uzgadniania na bieżąco kierunków postępowania i informowania się wzajemnie o dostrzeżonych wadach i usterkach w realizacji zleceń.
 2. ZAMAWIAJĄCY odpowiada za legalność oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym lub oprogramowania przekazanemu WYKONAWCY do zainstalowania na sprzęcie ZAMAWIAJĄCEGO.
 3. WYKONAWCA oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej obejmującej usługi outsourcingu IT, sprzedaży oprogramowania, instalacji i konfiguracji oprogramowania, zarządzania systemami IT, analizę systemów IT, doradztwo w zakresie IT, instalację i utrzymanie sprzętu komputerowego. Suma ubezpieczenia wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
 4. Strony zobowiązują się przez okres obowiązywania współpracy, a także po jej zakończeniu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji organizacyjnych, ekonomicznych, technicznych i handlowych będących w świetle niniejszej przepisów obowiązującego prawa „informacjami poufnymi” w przypadku zapoznania się z nimi w trakcie trwania współpracy. Strony podejmują konieczne środki wobec swoich pracowników w celu zapewnienia przestrzegania poufności informacji, dokumentów oraz ochrony danych osobowych.
 5. „Informacje poufne” oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia WYKONAWCY lub osobie trzeciej działającej w imieniu WYKONAWCY (w tym na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków), zarówno przed, jak i po dacie niniejszej umowy, jednakże z wyłączeniem informacji albo danych:
  • które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej umowy przez WYKONAWCĘ lub
  • które były w posiadaniu WYKONAWCY lub były jemu znane przed uzyskaniem od ZAMAWIAJĄCEGO, które WYKONAWCA uzyskał ze źródła innego niż ZAMAWIAJĄCY bez naruszenia żadnego zobowiązania do zachowania poufności.
 6. Dane osobowe, do których dostęp uzyska WYKONAWCA w związku z realizacją usług informatycznych dla ZAMAWIAJĄCEGO, będą wykorzystywane lub przetwarzane przez WYKONAWCĘ wyłącznie w celu wykonywania przez niego na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO usług informatycznych, w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest umownie wyłączona.

§ 7
Postępowania reklamacyjne

 1. Reklamacja ZAMAWIAJĄCEGO w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Reklamacja składana WYKONAWCY powinna zawierać:
  • usługę, której dotyczy (numer zgłoszenia),
  • zastrzeżenia ZAMAWIAJĄCEGO, co do niewykonania lub nienależytego wykonania usługi lub nieprawidłowo naliczonego czasu realizacji zgłoszenia,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • ewentualne oczekiwania ZAMAWIAJĄCEGO w związku ze składaną reklamacją.
 3. WYKONAWCA odpowiada na złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób ją rozpatruje lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. WYKONAWCA rozpatruje zgłoszoną reklamację dotyczącą rozliczenia wykorzystania czasu z zakupionego pakietu godzin w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU stosowne dokumenty w formie pisemnej lub elektronicznej, potwierdzające prawidłowość rozliczenia wykorzystania czasu pracy lub ustali przyczynę nieścisłości. Jeżeli w wyniku reklamacji okaże się, że rozliczenie czasu pracy było nieprawidłowe, ZAMAWIAJĄCY zwiększy saldo rozliczenia zakupionego pakietu godzin o ilość czasu uznaną za nieprawidłowo rozliczoną.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Informatycznych, a także przyszłe ich zmiany obowiązują od dnia następnego po dacie ich publikacji na stronie internetowej www.allware.pl
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Informatycznych wiążą ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ w momencie złożenia oświadczenia o ich akceptacji przez każdą ze stron.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 02-785 Warszawa, ul. Surowieckiego 12/125

Pomoc Zdalna

Portal Wsparcia IT

Polityka Cookies
Polityka Prywatności